Blogg

Sida 3

Umgängesrätt

14 okt 2017

Umgängesrätten är en del av Föräldrabalken, de lagar som styr den juridiska relationen mellan barn och deras föräldrar. Umgängesrätten slår fast att det är ett barns rättighet att regelbundet träffa den förälder de de inte bor med, oavsett om man har delad vårdnad eller om den andra föräldern har ensam vårdnad. Utgångspunkten är alltid att umgänget ska utformas med barnets bästa i åtanke.

Hitta rätt lösning

Om föräldrarna till ett barn skiljer sig kommer umgängesrätten upp i skilsmässoförhandlingarna. Ofta kommer man överens om växelvis boende, vanligtvis en vecka i taget hos båda föräldrarna. Om detta inte är möjligt, till exempel om någon förälder flyttar till en annan stad, försöker man komma överens om lämpliga arrangemang. Går det inte att komma överens får föräldrarna söka familjerådgivning eller juridisk hjälp för att lösa konflikten. Kommer man ändå inte överens avgör tingsrätten umgängesfrågan.

Umgängessabotage

Det förekommer fall där den ena parten, som har ensam vårdnad, medvetet försöker hindra den andra föräldern från att träffa barnet, i strid med umgängesrätten. Det kan till exempel vara genom att resa bort, eller att upprepade gånger hävda att barnet är sjukt trots att det inte är det osv. Detta kallas för umgängessabotage. Vid umgängessabotage kan det hända att tingsrätten fråntar vårdnadshavaren vårdnaden av barnet och att det i stället tilldelas den andra föräldern, om denne bedöms att bättre kunna tillgodose barnets behov av att träffa båda föräldrarna.

Svåra beslut

Vid till synes olösliga konflikter och stor antagonism föräldrarna emellan har både socialtjänst och tingsrätten ett stort ansvar att tillgodose barnets behov. Det gör man genom att tala med barnet, med föräldrarna och andra närstående. Barnets uttalade önskan kan inte utgöra ensam grund för beslutet, ofta färgas barnets uttalanden av åsikterna hos den förälder den har tillbringat mest tid med. Det gäller för socialtjänst och tingsrätt att få en så stor helhetsbild av situationen som möjligt och besluta därefter. Ett umgängesbeslut kan strida mot barnets uttalade vilja, men ändå bedömas vara det bästa för barnet.

Det har förekommit fall där fadern får fortsatt umgängesrätt trots att han hotat mamman med våld. Tingsrätten har då tryckt på att han har en välfungerande relation till barnen och att de inte löper någon risk att ta skada.

Kompromisser

Som ni ser fattas ibland beslut som kan upplevas som djupt orättvisa av någon av parterna i målet och det är sällan som båda föräldrarna blir nöjda efter ett beslut i tingsrätten. Problemen med exempelvis umgängessabotage och osämja mellan parterna fortsätter och kan i värsta fall inverka menligt på barnet. Det är då viktigt att försöka övertyga föräldrarna om vikten av att kompromissa och försöka komma överens om man inte vill att barnet ska ta skada och kanske vända sig mot dem båda i vuxen ålder.

Adoption – så går det till

18 sep 2017

Att adoptera ett barn är en stor livshändelse, kanske den största av alla. Det är även en lång och kostsam, och ibland uppslitande, process, så det par som bestämmer sig för att genomföra en adoption bör ha tänkt igenom det noga, samt förberett sig och läst på. I Sverige har internationell adoption varit mycket vanligt ända sedan 70-talet, och de organisationer som förmedlar adoptioner har en lång och gedigen erfarenhet av hela processen.

Vi tänkte här gå igenom de grundläggande stegen vid adoption. På er kommuns hemsida för familjerätt kan ni läsa mer om hur en adoption går till. Ni kan även söka information och stöd hos MFoF – Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. som arbetar med barn- och föräldrarelationer i Sverige. MFoF arbetar bl a för att alla adoptioner i Sverige sker på ett etiskt godtagbart sätt och enligt lagen. Det är även MFoF som auktoriserar adoptionsorganisationer; det finns för närvarande tre organisationer som är auktoriserade av MFoF.

Är ni ytterligare intresserade av de juridiska aspekterna av adoption finns många advokatbyråer specialiserade på familjerätt som kan hjälpa er med era frågor.

Välj byrå och bli medlem

I Sverige genomförs adoption genom en adoptionsorganisation. Det finns tre sådana organisationer i Sverige. De samarbetar med olika länder världen över och har personliga kontakter med personer på myndigheter och adoptionscentrum i varje land. För att få adoptera måste ni bli medlemmar i en adoptionsorganisation och betala en medlemsavgift. Så snart ni betalat in medlemsavgiften ställs ni i kö för adoption. Det är lång kötid på adoptioner i Sverige, flera år, så det är bäst att bli medlemmar och betala avgiften så snart som möjligt, så kan ni förbereda er under väntetiden. Är ni osäkra på vilken organisation ni ska välja finns det inget som hindrar att ni ställer er i kö hos alla tre. På organisationernas hemsidor finns information om vilka länder de samarbetar med och vilka villkor och förutsättningar som gäller för varje land.

Sök medgivande

För att få adoptera måste man söka medgivande hos socialnämnden. Det görs en utredning om era förhållanden gällande ekonomi, bostad, familjerelationer och mycket annat. Ni får även gå en obligatorisk föräldrautbildning. När utredningen är klar och socialnämnden förhoppningsvis lämnat medgivande skickar ni in det till er adoptionsorganisation och sökandet efter ert barn kan börja.

Ansök hos det aktuella landet

Er adoptionsförmedlare hjälper er med att sammanställa en ansökan till det land ni vill adoptera ifrån. Det är även nu du betalar halva adoptionsavgiften. Adoptionsavgiften är alla de kostnader som uppstår i samband med adoption, pappersarbete, översättningar, resor mm. Det är alltså inte en avgift för själva barnet, vilket är viktigt att komma ihåg.

Vänta och få besked

Sedan är det bara att vänta. Det kan ta lång tid, men det kan också gå snabbare än ni trott. Väntetiden spenderas med fördel genom att studera landet ni valt och förbereda er mentalt och praktiskt på den resa ni kommer att göra när ni fått besked om barn.

En vacker dag får ni ett samtal från adoptionsorganisationen om att det finns ett barn som ni kan adoptera. Ni får även skickat till er handlingar gällande barnets ålder, hälsotillstånd, social bakgrund samt ett fotografi. Och praktiska omständigheter som vart ni ska resa osv.

Resa och komma hem

Ni bokar och betalar er resa själva, men organisationen bistår med  information och tips inför resan. I adoptionslandet får ni en kontaktperson som hjälper er med det praktiska där. Olika länder har olika krav på hur länge man ska befinna sig i landet, men generellt gäller att skynda långsamt när det kommer till att lära känna ert nya barn. När tiden är mogen reser ni hem tillsammans med ert barn.

Väl hemma kontaktar ni folkbokföringen, socialnämnden och övriga berörda instanser. Sedan börjar ett helt nytt liv som föräldrar. Lycka till!

Ansök om ensam vårdnad

7 sep 2017

Om man upplever att man lever i ett förhållande som är direkt skadligt för sig själv och för sina barn så är det viktigt att denna relation avslutas så fort som möjligt. Man kan som ett exempel på detta säga att om en man en gång har slagit sin kvinna så kommer detta att upprepas även i framtiden – oavsett hur mycket han bönar och ber om en andra-, en tredje-, en fjärde- eller en femte chans.

I sådana lägen så är alltså rådet att man som fru och som mamma ser till att lämna relationen bakom sig och detsamma gäller om mannen (eller kvinnan) skulle ha grava problem med missbruk, vara allvarligt psykiskt sjuk, visa upp våldsamma tendenser mot barnen eller är grovt kriminell; samtliga dessa är miljöer som är direkt olämpliga för barn att växa upp i och här måste man som mamma (eller pappa) ta sitt ansvar och man måste göra det med just sina barn i åtanke.

En trygg och säker uppväxtmiljö är något so m varje barn i hela världen har rätt till; man ska känna kärlek, man ska slippa vara rädd och man ska kunna känna att det finns ett ekonomiskt stöd från föräldrarna där nya kläder, leksaker mat på bordet och annat ska finnas – allt enligt FNs barnkonvention.

Tyvärr så är så alltså inte fallet och som förälder så måste man om man upplever att den andra parten visar på liknande tendenser och beteenden som ovan söka om ensam vårdnad. Att skilja sig, lämna relationen och se till att få ensam vårdnad är det primära i dessa fall. Men; hur ser det egentligen ut gällande ensam vårdnad och vilka chanser har man att som exempelvis mamma få till stånd detta? Ja, tyvärr så har man inte så stora som man kanske borde ha i lägen som ovan och mycket handlar här om vilket ombud man väljer och som kan representera ärendet i Tingsrätten.

Anlita ett bra ombud för ensam vårdnad

I Sverige så är en vårdnadstvist – som uppkommer om man stämmer den ena föräldern, ansöker om ensam vårdnad och denne motsätter sig denna – något där lösningen alltid ses med barnens bästa i åtanke och utgångspunkten är att gemensam vårdnad alltid är att föredra framför ensam vårdnad och att det i och med detta är en lång väg att vandra som förälder.

Märk väl här; det går att få till stånd ensam vårdnad och kan man de facto påvisa att det handlar om en olämplig miljö för sina barn hos den andra föräldern så kommer man också att tilldömas detta. Tingsrätten och deras syn på barnens bästa är naturligtvis objektiv och tar hänsyn till allt det vi nämnde ovan.

Men – utan konkreta bevis så kan det vara svårt och därför rekommenderas alltid att man är beredd att betala mer pengar för att få ett bra ombud. Det är det värt i slutändan då det till syvende och sist handlar om sina barns uppväxt och liv; något som inte går att mäta i kronor och ören.

Processen kring vård av unga och LVU

18 aug 2017

Det kan, under vissa omständigheter, bli aktuellt med tvångsomhändertagande när ett barn eller ungs behov inte tillgodoses i Sverige. Ett barn i Sverige ska inte bara ha fysisk säkerhet, utan även må bra psykiskt och behandlas med aktning för sin person. När detta brister, kanske till följd av en mycket sjuk förälder eller förälder med destruktivt beteende, kan LVU (Lagen om vård av unga) tillämpas i form av ett tvångsomhändertagande.

Ska finnas en risk för att ett tvångsomhändertagande ska ske

För att ett tvångsomhändertagande ska ske skall det finnas en påtaglig risk för barnet eller den unge. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldrarna som utsätter barnet för fara, utan det kan också bli aktuellt ifall den unge utsätter sig själv för risk. Det kan till exempel handla om missbruk eller brottsligt beteende och kallas då för beteendefall.

I fall där det i huvudsak är brister i hemmet som utsätter barnets hälsa eller utveckling för risker, kallas det för miljöfall. Det kan handla om psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller att omsorgen är undermålig på andra sätt.

LVU en sista utväg

Ett tvångsomhändertagande ska vara en sista utväg. Socialtjänsten försöker så långt det går att få den unge, eller den unges föräldrar, att låta vården ske på frivillig väg. Det här är dock inte alltid möjligt, och det är då som ett tvångsomhändertagande med stöd av LVU kan ske. Den som motsätter sig vården har alltid rätt till en advokat om fallet skall drivas i domstol.

Den som vill veta mer hur det är med advokat i ett dylikt mål kan kontakta en domstol i närheten. Det är just domstolen som beviljar advokaten, och gör det för att den som motsätter sig vården ska få en juridisk representant som tar tillvara på den omhändertagnas intressen.

Rättegången

Advokat och berörda samlas för att ha en förhandling, vilken sker på muntlig väg. Vanligtvis är det en juristdomare samt tre nämndemän som dömer. Normalt sett sker rättegångar i Sverige offentligt med öppna dörrar, men i mål som rör LVU och tvångsvård är det inte ovanligt att förhandlingen sker bakom stängda dörrar.

Vården i praktiken

Hur vården ska ordnas rent praktiskt är det socialnämnden i aktuell kommun som bestluar om. Bland annat bestämmer man närmare detaljer kring vården beroende på hur fallet ser ut, samt var den unga ska bo under vårdtiden. Vården inleds alltid utanför det egna hemmet, till exempel i ett familjehem eller hos en privat eller kommunal institution.

Vill du veta mer kan du läsa här.

En vårdnadstvist drabbar barnen

3 aug 2017

Att två stycken personer skiljer sig är i sak ingenting som får anses som allvarligt i dagsläget. Det är något som händer, plötsligt händer saker och ting i livet som påverkar relationen och gör att kärleken tar slut. Sorgligt, naturligtvis – men inte speciellt häpnadsväckande i dagens läge. För personer som befinner sig i en skilsmässa så innebär det dock en känslomässig prövning och en process som både kan ta lång tid att smälta och en lång tid att lösa. Något som ytterligare försvåras om det finns barn inblandade och där man måste lösa vårdnaden om dessa. Här ska man veta att de flesta skilsmässor i Sverige och det efterföljande beslutet om vårdnaden slutar med att allting fortlöper som vanligt.

Det vill säga – man har som förälder en fortsatt gemensam vårdnad trots att man bor på varsitt håll och detta är också den utgångspunkt som Sverige har rent juridiskt gällande vårdnaden om barn i samband med en skilsmässa. Man anser – med tanke på barnen – att en gemensam vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan.

Dock så händer det att föräldrarna inte kan komma överens och detta av olika skäl och anledningar – något som i slutändan leder till att en stämning lämnas i och att därmed en vårdnadstvist tagit sin början. En vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika då detta är en sak som kan åsamka mer skada än nytta och detta framförallt om man ser det ur barnens perspektiv.

Ett barn saknar nämligen till stor del slutledningsförmåga, det saknar en förmåga att tänka rationellt och det saknar förmågan att se saker och ting ur mer än ett ljus. Detta i kombination med den stora känslomässiga sorg som redan finns där i och med att föräldrarna ska skiljas kan göra att ett barn vid en vårdnadstvist kan skuldbelägga sig själv och därmed dra på sig skuldkänslor som följer genom hela livet.

Lös en vårdnadstvist genom samtal

För en förälder är det viktigt att se en vårdnadstvist ur det perspektivet; man får försöka att sätta sin personliga prestige åt sidan och tillsammans med sin forne partner kompromissa fram en lösning gällande vårdnaden. Gemensam vårdnad behöver nämligen inte per automatik innebära att barnens tid disponeras enligt 50/50-modellen. Nej, lösningar kan lika gärna se ut som så att barnet bor varannan helg hos pappan och spenderar vardagarna hos mamman – eller vice versa, eller enligt annan uppdelning.

Det som gäller är att man vid en vårdnadstvist – om ingenting brottsligt föreligger; misshandel i hemmet, incest, grava psykiska sjukdomar, narkotikamissbruk eller grov kriminalitet – försöker lösa den innan den går så långt som till Tingsrätten.

Detta enbart med tanke på barnen och deras framtida leverne och väl. Varje kommun i Sverige erbjuder hjälp vid en vårdnadstvist i form av ett samarbetssamtal där man som förälder – tillsammans med sitt ombud och en professionell person, exempelvis en psykolog – får sitta ned och försöka hitta en lösning. Den hjälpen brukar verkligen vara avgörande för många.

Tänk på detta om ni ska ha barn

12 jul 2017

Om man ställs inför den underbara nyheten att man ska få barn tillsammans med sin partner så finns det några saker som man bör ta om hand. Först och främst här; ta er tid att verkligen njuta av denna nyhet och se till att dessa nio månader förvandlas till något speciellt – för er båda. Att sätta ett barn till livet är väl egentligen det finaste och bästa som finns så det gäller att njuta av denna undebara tid.

Dock; det finns vissa saker av det mer praktiska hållet som man ska se till att ombesörja och några av dessa kan med lätthet passa på att sköta under de nio månader som förlöper innan barnet är fött. Vi listar några detaljer nedan så blir de enklare att följa. Kom ihåg här att detta inte är någon sorts bibel som måste genomföras; allas liv ser annorlunda ut och det finns verkligen ingen exakt vetenskap kring hur man på bästa sätt uppfostrar ett barn. Tipsen nedan ska alltså ses som en liten nyckel att följa om man känner sig osäker.

  • Ensam vårdnad. Lever ni i ett samboförhållande så kommer modern per automatik at få ensam vårdnad om barnet. Detta kan ni ändra genom att skicka in en ansökan om att få delad vårdnad. Är ni gifta så har inte modern ensam vårdnad och där behöver ni således inte skicka några ansökningar för att ändra ensam vårdnad till en gemensam sådan – där är detta redan klart. Att ändra från ensam vårdnad till gemensam som sambo kan vara bra då ni därigenom har lika stort ansvar över barnet.
  • Öppna direkt ett sparande. Det här kan vara ett väldigt bra sätt att trygga ert barns framtid. Öppna ett kontor – ett låst sådant – dit ni för över några hundralappar i månaden. Många bäckar små...
  • Se över ert boende. Bor ni trångt så kanske det redan nu kan vara läge att börja se er om efter något nytt. I större städer där priserna är väldigt höga så kanske detta inte är en möjlighet att genomföra direkt; dock ska man som tröst säga att de första åren inte ställer några större krav på yta för ett barn.
  • Gör upp om mamma- och pappaledighet och kontakta därefter era jobb samt Försäkringskassan om hur ni vill h adet. Försök att komma överens om att ni tar lika mycket var; de första åren av ett barns liv är speciella och kommer aldrig åter. Karriär och pengar hinner ni alltid jobba ikapp senare.
  • Dagiskö. Ställer ert barn i en sådan så att ni vet att det kommer in då det börjar dra ihop sig. Detsamma kan här tilläggas för föräldrar boende i Stockholm – anmäl ert barn till bostadskö direkt och skaffa barnet ett något bättre läge gällande bostad i framtiden.

Vänd er till en barnpsykolog

19 jun 2017

”Alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är olyckligt på sitt eget lilla sätt” Att Leo Tolstoj skrev detta redan år 1877 och i boken Anna Karenina är något som vi idag kan dra lärdom av och använda oss i vår egen tid och i vårt samhälle. För; finns egentligen den lyckliga familjen och är alla så perfekta som de utåt sett verkar?

Vi anser att det i varje familj finns större- och mindre problem och att det således inte finns någon perfekt familj. Här ska vi tillägga att det måste finnas ett visst mått av friktion också; det är något som leder oss framåt och som får en familj att utvecklas. Naturligtvis så kan en familj vara lycklig – de flesta sådana är i grund och botten det.

Men, vi menar att det till mångt och mycket handlar om att dagens samhälle sätter stor press på oss och att vi lättare än förr jämför oss med andra. Det är lätt att skapa sig en bild av en annan familj baserat på sociala medier. Vi vet hur det kan se ut – en uppdatering om en underbar middag/frukost på sängen/ en överraskningspresent eller en bild från en solig strand i Thailand där hela familjen står samlad. Lycka utåt som kan få andra att ifrågasätta sin egen lycka och vårt råd här är följande: gör inte det, jämför er inte med andra – er familj är unik.

En barnpsykolog lyssnar och ger råd

Däremot så finns det ofta ett behov av hjälp som alla skulle kunna må bra av att ta och vårt råd är att man anlitar en barnpsykolog. Många tänker i samband med att ordet barnpsykolog att det hela handlar om att man stämplar ut om förälder, ger upp och kapitulerar.

Så är det inte. En barnpsykolog och ett besök hos en sådan öppnar ofta upp en familj, ger den energi och det kan mycket väl vara de små frågorna som diskuteras och som leder till ökad förståelse och mer kärlek.

Kort och gott, man sätter sig ned som en familj och man får en chans att – utan störning från mobiler, från datorer och från andra störande element – samtala och ventilera kring sitt barn, sin vardag och man får en person som verkligen lyssnar på vad man har att säga. En barnpsykolog och de råd man kan få från en sådan ska verkligen inte underskattas i jakten på lycka.

Om ni vill komma i kontakt med en barnpsykolog så kan vi rekommendera en bra mottagning.

Intresserad av catering? Tänk på detta

7 jan 2017

Den uppenbara svårigheten med att arrangera en fest ligger i att man plötsligt befinner sig med ena skinkan på en stol och den andra skinkan på en annan – med en uppenbar risk att man ramlar mittemellan. Menas med detta: du ska dels se till att laga mat, du ska servera denna, du ska duka av, du ska diska, du ska se till att alla har trevligt, du kanske ska initiera någon typ av lek och så vidare. Detta medan du även ska se till dig själv; även du vill delta i festen, umgås med dina vänner och ha trevligt.

I synnerhet maten är den mest tidskrävande detaljen och även om man förberett det mesta så handlar det om planering, det handlar om timing och det handlar om att hela tiden ligga rätt i tid. Även om man lyckas med allting så är det därför troligt att man under kvällen varit så pass stressad att man därigenom inte kunnat njuta fullt ut. Här väljer många därför att att vända sig till catering och det är verkligen inget dumt alternativt. Förutsatt att man väljer rätt företag; något som inte är det lättaste – i synnerhet sett till Stockholm där det finns ett väldigt stort urval.

Väljer man catering så vill man också få en perfekt upplevelse. Man vill inte se sina gäster sätta sig till bords, få maten serverad och se hur deras mungipor åker nedåt. Man lägger över ansvaret, man betalar ganska dyra pengar och man vill också ha valuta för den summa man lagt ut.

Så hittar du kvalitativ catering i Stockholm

Vi tänkte av den anledningen räkna upp några punkter kring hur man ska säkerställa högkvalitativ catering och undvika de värsta missarna. Kort och gott – vill du anlita ett företag inom catering i Stockholm; följ dessa punkter och få en bättre upplevelse på köpet:

  • Hur ser menyn ut och hur kan du påverka denna? De flesta företag inom catering presenterar några menyer som kunderna kan välja bland. De bättre företagen dock; de låter kunderna vara med och utforma menyerna utifrån givna val av råvaror och livsmedel. Inte minst det vegetariska är viktigt. En tumregel är att den delen av menyn ska se lika intressant ut som den ordinarie menyn (kött, fisk och fågel).
  • Finns det tillval: Att du exempelvis kan hyra ett partytält eller högtalarsystem är en fördel. Många företag inom catering kan även förmedla kontakter till fastighetsägare där du – till ett förmånligt pris – kan hyra en lämplig lokal i centrala delar av Stockholm. Kolla alltid hur tillvalen ser ut.
  • Tidigare kunder: Inom nästan alla branscher så är referenser viktiga. Catering är definitivt inget undantag. Se till att få nummer och se till att ringa tidigare kunder i Stockholm och hör hur de upplevt allt ifrån service till mat och dryck. En viktig punkt.
  • Priset: Smakar det så kostar det. Väljer du en extremt billig cateringfirma så kommer du förmodligen att få en betydligt sämre upplevelse. Går du upp några kronor i pris så får du bättre råvaror, bättre mat och en mer kompetent och erfaren personal. Det behöver inte handla om några jättesummor heller – konkurrensen i Stockholm har gjort att catering ligger på en ganska låg nivå rent prismässigt.

Här finns ett exempel på en cateringfirma du kan vända dig till: https://elwingcatering.se.