Processen kring vård av unga och LVU

Det kan, under vissa omständigheter, bli aktuellt med tvångsomhändertagande när ett barn eller ungs behov inte tillgodoses i Sverige. Ett barn i Sverige ska inte bara ha fysisk säkerhet, utan även må bra psykiskt och behandlas med aktning för sin person. När detta brister, kanske till följd av en mycket sjuk förälder eller förälder med destruktivt beteende, kan LVU (Lagen om vård av unga) tillämpas i form av ett tvångsomhändertagande.

Ska finnas en risk för att ett tvångsomhändertagande ska ske

För att ett tvångsomhändertagande ska ske skall det finnas en påtaglig risk för barnet eller den unge. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldrarna som utsätter barnet för fara, utan det kan också bli aktuellt ifall den unge utsätter sig själv för risk. Det kan till exempel handla om missbruk eller brottsligt beteende och kallas då för beteendefall.

I fall där det i huvudsak är brister i hemmet som utsätter barnets hälsa eller utveckling för risker, kallas det för miljöfall. Det kan handla om psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller att omsorgen är undermålig på andra sätt.

LVU en sista utväg

Ett tvångsomhändertagande ska vara en sista utväg. Socialtjänsten försöker så långt det går att få den unge, eller den unges föräldrar, att låta vården ske på frivillig väg. Det här är dock inte alltid möjligt, och det är då som ett tvångsomhändertagande med stöd av LVU kan ske. Den som motsätter sig vården har alltid rätt till en advokat om fallet skall drivas i domstol.

Den som vill veta mer hur det är med advokat i ett dylikt mål kan kontakta en domstol i närheten. Det är just domstolen som beviljar advokaten, och gör det för att den som motsätter sig vården ska få en juridisk representant som tar tillvara på den omhändertagnas intressen.

Rättegången

Advokat och berörda samlas för att ha en förhandling, vilken sker på muntlig väg. Vanligtvis är det en juristdomare samt tre nämndemän som dömer. Normalt sett sker rättegångar i Sverige offentligt med öppna dörrar, men i mål som rör LVU och tvångsvård är det inte ovanligt att förhandlingen sker bakom stängda dörrar.

Vården i praktiken

Hur vården ska ordnas rent praktiskt är det socialnämnden i aktuell kommun som bestluar om. Bland annat bestämmer man närmare detaljer kring vården beroende på hur fallet ser ut, samt var den unga ska bo under vårdtiden. Vården inleds alltid utanför det egna hemmet, till exempel i ett familjehem eller hos en privat eller kommunal institution.

Vill du veta mer kan du läsa här.

18 Aug 2017